BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Presentasjon av Kultursenteret Sisa «2017-2020»

Presentasjon av Kultursenteret Sisa «2017-2020»

Perioden 2017-2020

 

Om å skape signifikante møteplasser
Et 3 årig prosjekt om å danne en alternativ vei til god integrering

«I Sisa sitt arbeid ser vi konturene av en helt ny måte å tenke om integrering og lokal tilhørighet på, hvor det er det positive menneskesyn som ligger til grunn» sier Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, etter å ha besøkt Sisa ved flere anledninger.
Professor i sosialmedisin Per Fugelli følger opp med en invitasjon til alle om å valfarte til Sisa. Her vil mennesker få lov til å være god nok. Her vil en kunne vokse og utvikle seg i eget tempo.
Sisa er et lavterskel tilbud som ligger utenfor de etablerte helsetjenestene i Alta og er viktig både med tanke på forebygging og rehabilitering. Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet og bidrar til at mennesker med ulike bakgrunn skal oppleve glede, mestring, og trygghet og tørre å forsere noen barrierer i livet. Gjennom bruk av kunst og kultur som verktøy skapes møter mellom mennesker som blir kjent med og lærer av hverandre.
Fortrinnet med Sisa er at vi har fått til en tillit i innvandrerbefolkningen. Dette gjør at vi kan gå inn i tildels vanskelige og komplekse temaer som f. eks seksualitet. Vi har også gjennom årene opparbeidet oss en kompetanse som gjør at vi er trygge når vi også tar på oss oppgaver som familieveiledning i forhold til det å være ny i Norge eller ulike nivåer eller faser i integreringsarbeidet.
Sisa har også tilgang på en betydelig andel med fagpersoner som på ulik vis kan knyttes til Sisa og bidra med sine fagoppgaver gjennom en Sisa metode.

Visjon

Sisa skal være en aktiv samfunnsaktør lokalt, regionalt og nasjonalt, som bidrar til å utvikle enkeltmennesker, miljøer og organisasjoner i en positiv retning for seg selv og samfunnet.
På samme vis vil Sisa jobbe for at lokalsamfunnet får kunnskaper om de som kommer ny. Vi vil inspirere til positiv nysgerrighet, samt skape arenaer og situasjoner som gir muligheter for lokalbefolkninga å møtes. På den måten vil lokalsamfunnet lettere akseptere det kulturelle mangfoldet som vokser frem.

Mål

– Skape gode møteplasser mellom folk som fører til at folk blir kjent med hverandre og samfunnet
– Være en inkubator for folk som ønsker å etablere egne næringer innen kulturfeltet.
– Utvikle kunst og kulturarbeidere til å bli viktige aktører innen folkehelsefeltet

Strategi

Sisa vil jobbe på fire hovedområder
1. Sisa vil jobbe med dannelsen av sosiale rom hvor folk møtes, blir kjent med hverandre og danner nyttige nettverk.
2. Sisa vil være en inkubator for folk som trenger arbeidstrening eller vil danne egne næringer innen kulturfeltet. Tilby mikro lån, veiledning og tett oppfølging i hele prosessen fra oppstart til drift. Bistå eksterne bedrifter med arbeidstrening i sykemeldingsperioder og kartleggingsarena for jobbkandidater.
3. Sisa vil jobbe med å utvikle og danne nettverk for lokale og regionale foreninger som jobber med integrering, økonomiske og sosialt marginaliserte grupper.
4. Sisa vil bidra til at folk som må returnere til sine hjemland kan gjøre det på en smidig måte gjennom å etablere eget foretak eller finne en organisasjon i hjemlandet en kan jobbe med.

Nedslagsfelt

Lokalt

Utvikle et lavterskel tilbud hvor folk kan bygge opp nettverk som kan lette tilgangen til lokalsamfunnet men også for å komme seg inn i arbeidslivet.

Regionalt

Jobbe for at lokale foreninger samarbeider lokalt og regionalt slik at en utnytter ressursene og klarer å finne samarbeidsformer som styrker arbeidet til den enkeltes organisasjons målsetting. Samarbeid gjør at en får utført mer effektivt arbeid.

Nasjonalt

Bidra til at en gjennom nettverk av foreninger kan løse noen felles utfordringer på integreringsfeltet innenfor migrasjonshelse (den psykiske helsa), seksualitet og familieveiledning.

Målgrupper

Sisa jobber med ulike målgrupper. Gjennom hele året tilbyr vi tjenester til asylsøkere, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne, de som sliter med egen psykiske helse og rusproblematikk. Vi jobber i flergenerasjonsperspektivet med barn, unge, voksne og eldre.
Nedslagsfeltet vårt er skoler, bedrifter, eldresentre og ulike institusjoner. I tillegg til at vi lager nettverksmøter og konferanser hvor både brukere av et system, fagfolk og politikere møtes.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page